Gebruik website

De website www.visitoostende.be is eigendom van Toerisme Oostende vzw. Toerisme Oostende vzw en alle partijen die dit systeem van informatie (in concreto: teksten, foto’s, logo’s, afbeeldingen en iconen) voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. Toerisme Oostende vzw is niet aansprakelijk voor mogelijke foute informatie op de gelinkt websites. Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Toerisme Oostende vzw of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Toerisme Oostende vzw of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Toerisme Oostende vzw of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.
Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen of aan te passen.
Toerisme Oostende vzw waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico en is niet verantwoordelijk voor SPAM-e-mail. Toerisme Oostende vzw waarborgt niet dat de website op alle locaties en te allen tijde beschikbaar is.

Intellectueel eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Toerisme Oostende vzw zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Toerisme Oostende vzw hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Ticketverkoop

Toerisme Oostende vzw treed enkel op als bemiddelaar bij de verkoop van tickets en kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden bij conflicten of discussies met de aanbieder van de tickets.